Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE/ Zespół Szkół Specjalnych przystąpili do realizacji projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.

Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

 

Cel projektu:

wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 49 uczniów, w tym 16 uczennic Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie poprzez wprowadzenie dodatkowej oferty zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych, doposażenie szkoły w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych o charakterze terapeutycznym, podniesienie kompetencji 2 nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnej na poziomie szkoły metody terapeutycznej oraz wzrost kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych u 90 (50K, 40M) uczniów Oddziału Szkolnego BZLR Jaworze w okresie 01.09.2021r. do 30.06.2023r.

 

Wartość projektu: 298 956,60zł

Dofinansowanie: 269 060,94

 

Planowane wskaźniki do osiągnięcia:

 

- w ramach wskaźników produktu:

  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 2

  • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK): 1

  • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

  • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 1

  • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: 66K, 73M, Ogółem 139

 

- w ramach wskaźników rezultatu:

  • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

  • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 53K, 59M, Ogółem 112

  • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 2

  • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 2

 

Szczegółowe informacje

 

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie

43 – 430 Skoczów

ul. Mickiewicza 12

tel. 33 853 30 48, 33 479 33 49

mail: sekretariat@zss.skoczow.pl; kierownik.skoczow@zss.skoczow.pl

mail: mail: sekretariat@zss.skoczow.pl; kierownik.skoczow@zss.skoczow.plkierownik.skoczow@zss.skoczow.pl