Strona główna > Rada rodziców

Rada rodziców

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej, Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

    Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną w sprawach wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży: zgłasza postulaty, wnioski, propozycje do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej dotyczące spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, uchwala szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora. Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu opracowanego zgodnie z przepisami prawa oświatowego.


W skład Rady Rodziców wchodzą:

Pani Ewa Frank,

Pani Klaudia Krzempek,

Pani Katarzyna Brzuścik,