RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: „RODO” przekazuję następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRTORA

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie z siedzibą w Skoczowie, pod adresem 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 12.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@zss.skoczow.pl, telefonicznie pod numerem: 33 853-30-48 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Dariusza Kopacza, z którym można się skontaktować poprzez email iod@zss.skoczow.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją powierzonych Administratorowi zadań publicznych związanych z edukacją dzieci i młodzieży, jak również z zarządzaniem mieniem publicznym.

Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w związku z dobrowolnie zawartymi umowami, w tym związanymi z realizacją procesu edukacyjnego.

W przypadku oddzielnie wyrażonej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w treści udzielanych zgód.

Prawnie uzasadnionym celem Administratora danych jest prowadzenie korespondencji oraz możliwość dochodzenia roszczeń i odszkodowań.

PODSTAWA PRAWNA

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W szczególności podstawę prawną stanowią:

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych.

art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w zakresie od 5 do 50 lat, prawa podatkowego do 6 lat od daty płatności (realizacji usługi), a w przypadku dochodzeni roszczeń - do czasu ich zakończenia.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do danych, ich aktualizacji i otrzymywania kopii, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

Jeżeli przekazane informacje są niezrozumiałe lub oczekują Państwo uszczegółowienia informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym przysługujących praw, podstaw prawnych przetwarzania danych czy też okresu ich przetwarzania przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora danych wyjaśnień w tym zakresie (art.12 RODO).

Wniosek z żądaniem realizacji przysługujących praw, wyjaśnienia zasad przetwarzania danych, podstaw ich przetwarzania, okresu przetwarzania itp. należy kierować pisemnie na adres Administratora danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są pozyskiwane zainteresowanych stron, bezpośrednio od osób których, podopieczni uczęszczającą (lub starają się o przyjęcie) do placówki.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych związanych z procesem edukacyjnym jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa (w tym prawa oświatowego).

W innych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym w przypadku:

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator danych nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

INNE INFORMACJE

Dla udzielanych zgód na przetwarzanie danych osobowych.