Strona główna > Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa

Klasy dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, a także w normie intelektualnej z autyzmem i zespołem Aspergera, z afazją.

Uczniowie realizują podstawę programową obowiązującą w szkołach ogólnodostępnych i przystępują do egzaminu po klasie ósmej na takich samych zasadach jak w szkołach ogólnodostępnych. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń może kontynuować naukę w szkole branżowej I stopnia.

zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu  umiarkowanym i  znacznym

Uczniowie zespołów realizują podstawę programową dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

klasy dla uczniów z autyzmem i sprzężeniami.

Uczniowie realizują podstawę programową  adekwatną do stopnia niepełnosprawności.

Do szkoły podstawowej uczeń może uczęszczać do 20 roku życia.