Strona główna > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 1. zamieszczone dokumenty są głównie załącznikami, część dokumentów w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

 2. kod umieszczony na wszystkich stronach jest weryfikowany pod kątem zgodności ze standardami wytyczonymi przez organizację W3C dla języka XHTML 5 Transitional. Strona jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG - ang. Web Content Accessibility Guidelines). Strona spełnia poziom zgodności podwójnego A.

 3. Wszystkie strony zostały przygotowane w oparciu o kaskadowe arkusze stylów (CSS - ang. Cascading Style Sheets). Pozwala to na oddzielenie treści strony od warstwy prezentacyjnej.

 4. Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:

  - Internet Explorer: Menu "Widok" > Rozmiar tekstu

  - Firefox: Menu "Widok" > Powiększenie (Ctrl++)

  - Opera: Menu "Widok" > Powiększenie

 5. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 04.08.2023 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kierownik gospodarczy kierownik.skoczow1@zss.skoczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 338533048. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja o plikach cookies

Każdy użytkownik może przeglądać oraz edytować informacje wynikające z plików cookies w ustawieniach reklam Google: https://www.google.com/ads/preferences/.

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której na urządzenie użytkownika przesyłane są aktualne dane ze strony operatora systemu;

- realizacji celów określonych powyżej w części „Stosowane techniki marketingowe”.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie przechowują pliki cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik może to zmienić w ustawieniach dowolnej przeglądarki poprzez usuwanie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Jak wyrażać i cofać zgodę na pliki cookies?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. W celu ułatwienia tego działania zebraliśmy listę instrukcji najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek

Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

- dane osoby zgłaszającej żądanie,

- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

- sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Budynek przy ul. Mickiewicza 12

1) Opis dostępności wejścia do budynku

a) budynek posiada dwa wejścia. Od ulicy Mickiewicza znajduje się wejście główne. Drugie wejście usytuowane jest od strony parkingu. Wszystkie wejścia nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. W wejściu głównym barierą są schody prowadzące do drzwi wejściowych budynku, w wejściu od parkingu schody znajdują się po przekroczeniu drzwi, wejściu na teren szkoły. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

b) na pozostałych piętrach, osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód pod warunkiem, że pokona barierę, o której mowa w podpunkcie a). oraz schody prowadzące na piętro.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnię czy platformę oraz nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Wewnątrz budynku na schodach są oznaczenia kontrastowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a, ani oznaczeń kontrastowych na korytarzach lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsca parkingowego przewidzianego dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek przy ul. Mickiewicza 10

1) Opis dostępności wejścia do budynku

a) budynek posiada dwa wejścia. Od ulicy Mickiewicza znajduje się wejście główne. Drugie wejście usytuowane jest od strony parkingu. Wszystkie wejścia nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. W wejściach barierą są schody prowadzące do drzwi wejściowych budynku. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

b) Szkoła umiejscowiona jest na jednym piętrze. W szkole osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód pod warunkiem, że pokona barierę, o której mowa w podpunkcie a).

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnię czy platformę oraz nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Wewnątrz budynku na schodach są oznaczenia kontrastowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a. ani oznaczeń kontrastowych na korytarzach lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak miejsca parkingowego przewidzianego dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek w Jaworzu, przy ul Słonecznej 83

1) Opis dostępności wejścia do budynku

a) Szkoła znajduje się w budynku Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego przy ul. Słonecznej 83. Budynek posiada trzy wejścia. Wejście główne, wejście od parkingu są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe główne otwierają się automatycznie.

b) Szkoła umiejscowiona jest na jednym piętrze. W szkole osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek jest wyposażony w pochylnię. Nie posiada platform oraz nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a. ani oznaczeń kontrastowych na korytarzach lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking posiada miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek Górkach Wielkich, ul. Harcerska 31

1) Opis dostępności wejścia do budynku

Szkoła jest umiejscowiona w 2 budynkach w tej samej lokalizacji.

a) budynek główny posiada dwa wejścia. Wejście główne bez bariery, po wejście do budynku schody. Wejście z tyłu budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

b) Szkoła umiejscowiona jest na jednym piętrze - II piętro. W szkole osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód pod warunkiem, że pokona barierę, o której mowa w podpunkcie a).

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Budynek wyposażony w windę. W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach

indukcyjnych.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnię czy platformę oraz nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a. ani oznaczeń kontrastowych na korytarzach lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak miejsca parkingowego przewidzianego dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.