Strona główna > Placówki

Placówki

Placówki wchodzące w skład Zespołu:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

klasy dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, a także w normie intelektualnej z autyzmem i zespołem Aspergera, z afazją.
Uczniowie realizują podstawę programową obowiązującą w szkołach ogólnodostępnych i przystępują do egzaminu po klasie ósmej na takich samych zasadach jak w szkołach ogólnodostępnych. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń może kontynuować naukę w szkole branżowej I stopnia.

zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu  umiarkowanym i  znacznym
Uczniowie zespołów realizują podstawę programową dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

klasy dla uczniów z autyzmem i sprzężeniami.
Uczniowie realizują podstawę programową  adekwatną do stopnia niepełnosprawności. Do szkoły podstawowej uczeń może uczęszczać do 20 roku życia.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

kształcimy w zakresie:

Pracownik gospodarstwa domowego z rozszerzonymi profilami: prace porządkowe, gotowanie, prace ogrodnicze, wytwarzanie przedmiotów użytkowych.
Uczniowie realizują podstawę programową dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Po zakończeniu nauki uzyskują świadectwo ukończenia szkoły przysposabiającej do pracy.
Do szkoły przysposabiającej do pracy uczeń może uczęszczać do 24 roku życia.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

kształcimy w zawodach:

kucharz (trzyletni cykl kształcenia)
piekarz (trzyletni cykl kształcenia)
cukiernik  (trzyletni cykl kształcenia)
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (trzyletni cykl kształcenia) 
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (trzyletni cykl kształcenia)

Uczniowie realizują podstawę programową obowiązującą w szkołach ogólnodostępnych i przystępują do tych samych egzaminów. Po zdaniu egzaminu z nauki zawodu uczniowie otrzymują tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika w danym zawodzie.
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia specjalnej uczeń może uzupełniać wykształcenie w szkołach ogólnodostępnych.

ZESPÓŁ POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH oraz ODDZIAŁY SZKOLNE,

funkcjonujące na terenie:

- Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu,  (BZLR-Jaworze)
- Śląskiego Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o. OLR "Bucze" w Górkach Wielkich (OLR-Górki "Bucze")