Strona główna > Historia szkoły

Historia szkoły

Zespół Szkół Specjalnych jako samodzielna placówka istnieje od roku 1994. Budynek w którym obecnie mieści się szkoła jest obiektem zabytkowym, wybudowanym przed I wojną światową. Był własnością rodziny Pana Herberta Czai. Po wojnie został przejęty przez skarb państwa i zaadoptowany na potrzeby Szkoły Zawodowej w Skoczowie. W roku 1988, po oddaniu do użytku nowo wybudowanej Szkoły Zawodowej na „Bajerkach”, budynek ten, decyzją ówczesnych władz kuratoryjnych, został zakwalifikowany do kapitalnego remontu z przeznaczeniem na organizację w nim szkoły specjalnej. W roku 1994 oddano budynek do użytku. Początkowo była to tylko szkoła podstawowa specjalna, ale już w 1995 roku rozpoczęliśmy starania, aby dalej kształcić naszych absolwentów w szkole zawodowej. Dzięki przychylnej decyzji Kuratora Oświaty w 1996 roku utworzony został Zespół Szkół w skład którego wchodziły Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 Specjalna. W 1998 roku do Zespołu włączone zostały Zespoły Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych działające przy ówczesnych sanatoriach dla dzieci w Jaworzu i Górkach Wielkich. Od momentu powstania placówki jej organem prowadzącym było Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej. W związku z reformą administracyjną nastąpiły zmiany i od 1 stycznia 1999 roku prowadzenie naszej placówki przejęło Województwo Śląskie. W tym też roku Zespół powiększył się o kolejna placówkę – powołano Gimnazjum nr 6 Specjalne. Mając na względzie troskę o dalszą edukację młodzieży z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w 2004 roku powołano Szkołę Przysposabiającą do Pracy, natomiast od 1 września 2013r w placówkach przyszpitalnych uruchomiono II Liceum Ogólnokształcące, dzięki czemu obejmujemy nauczaniem młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Dzięki Reformie Oświaty od roku 2019 kształcenie odbywa się na poziomie szkoły podstawowej, szkoły branżowej I stopnia, liceum ogólnokształcącego oraz szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Po co jesteśmy?

Jesteśmy szkołą dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych ze względu na niepełnosprawność intelektualną, autyzm, afazję. Istniejemy dla ucznia, jego rodziny i najbliższego środowiska oraz dla społeczności lokalnej. Dążymy do tego, aby dziecko niepełnosprawne potrafiło znaleźć miejsce w społeczeństwie i czuło się w nim potrzebne i bezpieczne.

Dla kogo jesteśmy ?

Do szkoły przyjmowani są uczniowie, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną lub inną publiczną poradnię specjalistyczną zawierające kwalifikacje do odpowiedniej formy tego kształcenia.

W naszym Zespole uczą się dzieci i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej: 

a) w klasach specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w normie intelektualnej z autyzmem i zespołem Aspergera, z afazją, ze sprzężeniami – na poziomie szkoły podstawowej, i szkoły branżowej I stopnia. Nauka odbywa się systemem lekcyjnym. Obowiązują podstawy programowe dla szkół ogólnodostępnych, w oparciu o które nauczyciele tworzą własne programy dopuszczone do realizacji przez dyrektora szkoły. 

b) w zespołach edukacyjno – terapeutycznych uczą się dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym – na etapie szkoły podstawowej. Uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej mogą kontynuować naukę w klasach przysposabiających do pracy w specjalności - pomocnik w gospodarstwie domowym. Nauka trwa do 24 roku życia. Obowiązują indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne tworzone przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem.

c) w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują także klasy dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem. 

d) Szkoła prowadzi zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim przebywających w Domach Pomocy Społecznej. 

e) w placówkach przyszpitalnych prowadzone są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze dla uczniów przewlekle chorych i z niepełnosprawnością ruchową.